Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 28. aprila 2017

3. maj 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 28. aprila 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 280,1 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

27. april 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

80 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,7 milijarde EUR na 300,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,6 milijarde EUR na 1.125,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 37,5 milijarde EUR na 172 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 19,5 milijarde EUR na 205,6 milijarde EUR. V sredo, 26. aprila 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 14,8 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 14,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 3,4 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 1,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 576,4 milijarde EUR (v primerjavi s 559 milijardami EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,9 milijarde EUR na 1.946,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 28. aprila 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,3 milijarde EUR

-

–0,9 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,8 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

216,4 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

–0,9 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,7 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,8 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

82,3 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.512,0 milijarde EUR

+15,1 milijarde EUR

–1,0 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9,6 milijarde EUR na 1.132,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.167 −22
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 319.610 −1.985
  2.1 Terjatve do MDS 77.542 −108
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 242.068 −1.877
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 34.583 3.201
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.228 −1.746
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.228 −1.746
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 782.075 −2.078
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 14.409 −341
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.304 −1.881
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 361 143
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 78.190 −3.836
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.247.422 11.209
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.946.923 13.900
  7.2 Drugi vrednostni papirji 300.499 −2.691
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 238.385 3.891
Skupaj sredstva 4.148.032 8.634
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.125.255 3.637
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.709.086 27.091
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.132.647 9.633
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 576.420 17.458
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 12.884 2.162
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 306.241 −38.005
  5.1 Sektor država 171.991 −37.529
  5.2 Druge obveznosti 134.251 −476
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 180.671 11.535
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.994 1.982
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.067 −427
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.067 −427
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 225.493 −230
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.262 888
Skupaj obveznosti 4.148.032 8.634

Stiki za medije