Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 kwietnia 2017 roku

3 maja 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28.04.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 22 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z krajowych banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR, do 280,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

27.04.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

80 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,7 mld EUR, do 300,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,6 mld EUR, do 1125,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 37,5 mld EUR, do 172 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 19,5 mld EUR, do 205,6 mld EUR. W środę 26.04.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 14,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,4 mld EUR, z terminem tygodniowym. W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 3,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 1,5 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,4 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 576,4 mld EUR (wobec 559 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,9 mld EUR, do 1946,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 28.04.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,3 mld EUR

-0,9 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,8 mld EUR

-0,1 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

216,4 mld EUR

+1,2 mld EUR

–0,9 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

-0,8 mld EUR

Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw

82,3 mld EUR

+1,2 mld EUR

Program skupu papierów sektora publicznego

1512,0 mld EUR

+15,1 mld EUR

-1,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9,6 mld EUR, do 1132,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.167 −22
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 319.610 −1.985
  2.1 Należności od MFW 77.542 −108
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 242.068 −1.877
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.583 3.201
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.228 −1.746
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.228 −1.746
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 782.075 −2.078
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 14.409 −341
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.304 −1.881
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 361 143
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.190 −3.836
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.247.422 11.209
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.946.923 13.900
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 300.499 −2.691
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 238.385 3.891
Aktywa razem 4.148.032 8.634
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.125.255 3.637
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.709.086 27.091
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.132.647 9.633
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 576.420 17.458
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 12.884 2.162
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 306.241 −38.005
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 171.991 −37.529
  5.2 Pozostałe zobowiązania 134.251 −476
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 180.671 11.535
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.994 1.982
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.067 −427
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.067 −427
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 225.493 −230
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.262 888
Pasywa razem 4.148.032 8.634

Kontakt z mediami