Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. april 2017

25. april 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. april 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 280,4 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

20. april 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

80 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,3 mia. euro til 303,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5,9 mia. euro til 1.121,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 44,8 mia. euro til 209,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,8 mia. euro til 225,2 mia. euro. Onsdag den 19. april 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 13,2 mia. euro, og en ny på 14,8 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 559 mia. euro (mod 563,8 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,7 mia. euro til 1.933 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 21. april 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

9,3 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,9 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

216,1 mia. euro

+0,9 mia. euro

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,3 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

81,0 mia. euro

+1,5 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.497,9 mia. euro

+12,0 mia. euro

-1,0 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-1,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,5 mia. euro til 1.123 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.188 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.595 −252
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.650 −13
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.945 −240
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.382 −193
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.974 −830
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.974 −830
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 784.153 1.019
  5.1 Primære markedsoperationer 14.750 1.522
  5.2 Langfristede markedsoperationer 769.185 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 218 −503
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 82.027 1.315
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.236.213 10.327
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.933.023 11.661
  7.2 Andre værdipapirer 303.190 −1.335
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 234.494 −1.984
Aktiver i alt 4.139.398 9.402
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.121.618 −5.882
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.681.994 −26.328
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.123.014 −21.498
  2.2 Indlånsfacilitet 558.962 −4.828
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 −2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 10.722 −2.462
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 344.246 46.139
  5.1 Offentlig forvaltning og service 209.519 44.771
  5.2 Andre forpligtelser 134.727 1.368
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 169.136 −1.413
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.012 88
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.494 −678
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.494 −678
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 225.723 −62
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 101.374 0
Passiver i alt 4.139.398 9.402

Medie- og pressehenvendelser