Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 април 2017 г.

25 април 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 21 април 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,1 млрд. евро до 280,4 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

20 април 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

80 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 303,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 5,9 млрд. евро до 1121,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 44,8 млрд. евро до 209,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 5,8 млрд. евро до 225,2 млрд. евро. На 19 април 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 13,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 14,8 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 559 млрд. евро (при 563,8 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 11,7 млрд. евро до 1933 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 21 април 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

9,3 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,9 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

216,1 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,3 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

81,0 млрд. евро

+1,5 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 497,9 млрд. евро

+12,0 млрд. евро

-1,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

-1,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 21,5 млрд. евро до 1123 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 188 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 595 −252
  2.1 Вземания от МВФ 77 650 −13
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 243 945 −240
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 382 −193
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 974 −830
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 974 −830
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 784 153 1 019
  5.1 Основни операции по рефинансиране 14 750 1 522
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 769 185 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 218 −503
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 82 027 1 315
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 236 213 10 327
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 933 023 11 661
  7.2 Други ценни книжа 303 190 −1 335
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 234 494 −1 984
Общо активи 4 139 398 9 402
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 121 618 −5 882
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 681 994 −26 328
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 123 014 −21 498
  2.2 Депозитно улеснение 558 962 −4 828
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 722 −2 462
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 344 246 46 139
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 209 519 44 771
  5.2 Други задължения 134 727 1 368
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 169 136 −1 413
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 012 88
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 494 −678
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 494 −678
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 225 723 −62
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 101 374 0
Общо пасиви 4 139 398 9 402

Данни за контакт за медиите