Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. aprila 2017

25. april 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. aprila 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 280,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

20. april 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

80 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 303,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,9 milijarde EUR na 1.121,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 44,8 milijarde EUR na 209,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,8 milijarde EUR na 225,2 milijarde EUR. V sredo, 19. aprila 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 13,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 14,8 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 559 milijard EUR (v primerjavi s 563,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,7 milijarde EUR na 1.933 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 21. aprila 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

9,3 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,9 milijarde EUR

-

–0,0 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

216,1 milijarde EUR

+0,9 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,3 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

81,0 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.497,9 milijarde EUR

+12,0 milijarde EUR

–1,0 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

–1,2 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 21,5 milijarde EUR na 1.123 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.188 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.595 −252
  2.1 Terjatve do MDS 77.650 −13
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.945 −240
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.382 −193
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.974 −830
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.974 −830
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 784.153 1.019
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 14.750 1.522
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 769.185 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 218 −503
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 82.027 1.315
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.236.213 10.327
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.933.023 11.661
  7.2 Drugi vrednostni papirji 303.190 −1.335
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 234.494 −1.984
Skupaj sredstva 4.139.398 9.402
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.121.618 −5.882
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.681.994 −26.328
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.123.014 −21.498
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 558.962 −4.828
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 −2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 10.722 −2.462
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 344.246 46.139
  5.1 Sektor država 209.519 44.771
  5.2 Druge obveznosti 134.727 1.368
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 169.136 −1.413
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.012 88
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.494 −678
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.494 −678
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 225.723 −62
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 101.374 0
Skupaj obveznosti 4.139.398 9.402

Stiki za medije