Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 21. aprīlī

2017. gada 25. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 21. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 280.4 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 20. aprīlis

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

80 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 303.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 1 121.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 44.8 mljrd. euro (līdz 209.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.8 mljrd. euro (līdz 225.2 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 19. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 13.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 14.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 559 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 563.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.7 mljrd. euro (līdz 1 933 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 21. aprīlī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

9.3 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.9 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

216.1 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.3 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

81.0 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 497.9 mljrd. euro

+12.0 mljrd. euro

–1.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

–1.2 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.5 mljrd. euro (līdz 1 123 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 188 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 595 −252
  2.1 SVF debitoru parādi 77 650 −13
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 945 −240
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 382 −193
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 974 −830
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 974 −830
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 784 153 1 019
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 14 750 1 522
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 769 185 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 218 −503
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 82 027 1 315
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 236 213 10 327
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 933 023 11 661
  7.2 Pārējie vērtspapīri 303 190 −1 335
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 234 494 −1 984
Kopā aktīvi 4 139 398 9 402
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 121 618 −5 882
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 681 994 −26 328
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 123 014 −21 498
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 558 962 −4 828
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 10 722 −2 462
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 344 246 46 139
  5.1 Saistības pret valdību 209 519 44 771
  5.2 Pārējās saistības 134 727 1 368
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 169 136 −1 413
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 012 88
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 494 −678
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 494 −678
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 225 723 −62
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 101 374 0
Kopā pasīvi 4 139 398 9 402

Kontaktinformācija presei