Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. aprílu 2017

25. apríla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. apríla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,1 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

20. apríla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

80 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,3 mld. EUR na 303,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5,9 mld. EUR na 1 121,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 44,8 mld. EUR na 209,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,8 mld. EUR na 225,2 mld. EUR. V stredu 19. apríla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 13,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 14,8 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 559 mld. EUR (v porovnaní s 563,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,7 mld. EUR na 1 933 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 21. aprílu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

9,3 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,9 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

216,1 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,3 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

81,0 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 497,9 mld. EUR

+12,0 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

-1,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 21,5 mld. EUR na 1 123 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 188 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 595 −252
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 650 −13
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 945 −240
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 382 −193
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 974 −830
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 18 974 −830
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 784 153 1 019
  5.1 Hlavné refinančné operácie 14 750 1 522
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 769 185 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 218 −503
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 82 027 1 315
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 236 213 10 327
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 933 023 11 661
  7.2 Ostatné cenné papiere 303 190 −1 335
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 234 494 −1 984
Aktíva spolu 4 139 398 9 402
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 121 618 −5 882
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 681 994 −26 328
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 123 014 −21 498
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 558 962 −4 828
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 −2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 10 722 −2 462
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 344 246 46 139
  5.1 Verejná správa 209 519 44 771
  5.2 Ostatné záväzky 134 727 1 368
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 169 136 −1 413
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 012 88
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 494 −678
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 494 −678
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 225 723 −62
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 101 374 0
Pasíva spolu 4 139 398 9 402

Kontakt pre médiá