Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. balandžio 21 d.

2017 m. balandžio 25 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. balandžio 21 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 280,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. balandžio 20 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

80 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 303,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 1 121,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 44,8 mlrd. eurų – iki 209,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 225,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. balandžio 19 d., baigėsi 13,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 14,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 559 mlrd. eurų (palyginti su 563,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 11,7 mlrd. eurų – iki 1 933 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. balandžio 21 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

9,3 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,9 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

216,1 mlrd. eurų

+0,9 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,3 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

81,0 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 497,9 mlrd. eurų

+12,0 mlrd. eurų

–1,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

–1,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,5 mlrd. eurų – iki 1 123 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 188 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 595 −252
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 650 −13
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 243 945 −240
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 382 −193
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 974 −830
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 974 −830
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 784 153 1 019
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 14 750 1 522
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 769 185 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 218 −503
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 82 027 1 315
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 236 213 10 327
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 933 023 11 661
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 303 190 −1 335
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 234 494 −1 984
Visas turtas 4 139 398 9 402
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 121 618 −5 882
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 681 994 −26 328
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 123 014 −21 498
  2.2 Indėlių galimybė 558 962 −4 828
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 18 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 10 722 −2 462
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 344 246 46 139
  5.1 Valdžiai 209 519 44 771
  5.2 Kiti įsipareigojimai 134 727 1 368
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 169 136 −1 413
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 012 88
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 494 −678
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 494 −678
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 225 723 −62
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 101 374 0
Visi įsipareigojimai 4 139 398 9 402

Kontaktai žiniasklaidai