Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. aprill 2017

25. aprill 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. aprillil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,1 miljardi euro võrra 280,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

20. aprill 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

80 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,3 miljardi euro võrra 303,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5,9 miljardi euro võrra 1121,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 44,8 miljardi euro võrra 209,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,8 miljardi euro võrra 225,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. aprillil 2017 möödus 13,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14,8 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 559 miljardi euro ulatuses (võrreldes 563,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 11,7 miljardi euro võrra 1933 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 21. aprill 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

9,3 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,9 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

216,1 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,3 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

81,0 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1497,9 miljardit eurot

+12,0 miljardit eurot

–1,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

–1,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,5 miljardi euro võrra 1123 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 188 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 595 −252
  2.1 Nõuded RVFle 77 650 −13
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 243 945 −240
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 382 −193
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 974 −830
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 974 −830
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 784 153 1 019
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 14 750 1 522
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 769 185 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 218 −503
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 82 027 1 315
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 236 213 10 327
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 933 023 11 661
  7.2 Muud väärtpaberid 303 190 −1 335
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 234 494 −1 984
Varad kokku 4 139 398 9 402
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 121 618 −5 882
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 681 994 −26 328
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 123 014 −21 498
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 558 962 −4 828
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 10 722 −2 462
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 344 246 46 139
  5.1 Valitsussektor 209 519 44 771
  5.2 Muud kohustused 134 727 1 368
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 169 136 −1 413
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 012 88
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 494 −678
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 494 −678
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 225 723 −62
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 101 374 0
Kohustused kokku 4 139 398 9 402

Kontaktandmed