De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 april 2017

25 april 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 21 april 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 280,4 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

20 april 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 80 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,3 miljard naar EUR 303,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5,9 miljard naar EUR 1.121,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 44,8 miljard naar EUR 209,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,8 miljard naar EUR 225,2 miljard. Op woensdag 19 april 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 13,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 14,8 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 559 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 563,8 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,7 miljard naar EUR 1.933 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 21 april 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 9,3 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,9 miljard

-

-EUR 0,0 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 216,1 miljard

+EUR 0,9 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,3 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 81,0 miljard

+EUR 1,5 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.497,9 miljard

+EUR 12,0 miljard

-EUR 1,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-EUR 1,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,5 miljard naar EUR 1.123 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.188 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 321.595 −252
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.650 −13
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 243.945 −240
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.382 −193
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.974 −830
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.974 −830
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 784.153 1.019
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 14.750 1.522
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 769.185 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 218 −503
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 82.027 1.315
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.236.213 10.327
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.933.023 11.661
  7.2 Overige waardepapieren 303.190 −1.335
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 234.494 −1.984
Totaal activa 4.139.398 9.402
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.121.618 −5.882
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.681.994 −26.328
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.123.014 −21.498
  2.2 Depositofaciliteit 558.962 −4.828
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 10.722 −2.462
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 344.246 46.139
  5.1 Overheid 209.519 44.771
  5.2 Overige verplichtingen 134.727 1.368
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 169.136 −1.413
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.012 88
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.494 −678
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.494 −678
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 225.723 −62
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 101.374 0
Totaal passiva 4.139.398 9.402

Contactpersonen voor de media