Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. dubnu 2017

25. dubna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. dubna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,1 mld. EUR na 280,4 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

20. dubna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

80 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,3 mld. EUR na 303,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 5,9 mld. EUR na 1 121,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 44,8 mld. EUR na 209,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 5,8 mld. EUR na 225,2 mld. EUR. Ve středu 19. dubna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 13,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 14,8 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 559 mld. EUR (ve srovnání s 563,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,7 mld. EUR na 1 933 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 21. dubnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

9,3 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,9 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

216,1 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,3 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

81,0 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 497,9 mld. EUR

+12,0 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

-1,2 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,5 mld. EUR na 1 123 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 188 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 595 −252
  2.1 Pohledávky za MMF 77 650 −13
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 945 −240
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 382 −193
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 974 −830
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 974 −830
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 784 153 1 019
  5.1 Hlavní refinanční operace 14 750 1 522
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 769 185 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 218 −503
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 82 027 1 315
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 236 213 10 327
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 933 023 11 661
  7.2 Ostatní cenné papíry 303 190 −1 335
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 234 494 −1 984
Aktiva celkem 4 139 398 9 402
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 121 618 −5 882
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 681 994 −26 328
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 123 014 −21 498
  2.2 Vkladová facilita 558 962 −4 828
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 10 722 −2 462
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 344 246 46 139
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 209 519 44 771
  5.2 Ostatní závazky 134 727 1 368
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 169 136 −1 413
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 012 88
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 494 −678
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 494 −678
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 225 723 −62
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 101 374 0
Pasiva celkem 4 139 398 9 402

Kontakty pro média