De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 april 2017

19 april 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 april 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 280,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

13 april 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 45 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 304,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,3 miljard naar EUR 1.127,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,8 miljard naar EUR 164,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 25,1 miljard naar EUR 219,3 miljard. Op woensdag 12 april 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 13,2 miljard en werd een nieuwe transactie van vrijwel hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 563,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 588,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15 miljard naar EUR 1.921,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 14 april 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 9,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 6,0 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 215,5 miljard

+EUR 0,8 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,4 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 79,6 miljard

+EUR 1,7 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.486,8 miljard

+EUR 12,5 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 99,6 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 11,6 miljard naar EUR 1.144,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.189 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 321.847 −1.217
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.663 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 244.185 −1.217
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.575 −2
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.804 1.235
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.804 1.235
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 783.134 647
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 13.228 57
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 769.185 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 721 590
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 80.711 −675
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.225.886 14.556
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.921.362 15.034
  7.2 Overige waardepapieren 304.525 −478
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 236.478 −901
Totaal activa 4.129.996 13.643
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.127.501 8.272
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.708.322 −12.802
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.144.512 11.622
  2.2 Depositofaciliteit 563.790 −24.436
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 21 12
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.184 −534
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 298.107 18.874
  5.1 Overheid 164.748 10.836
  5.2 Overige verplichtingen 133.359 8.038
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.549 2.070
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.924 −975
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.171 −415
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.171 −415
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 225.785 −846
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 101.374 0
Totaal passiva 4.129.996 13.643

Contactpersonen voor de media