Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 14. travnja 2017.

19. travnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 14. travnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,2 mlrd. EUR na 280,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

13. travnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

45 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 304,5 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,3 mlrd. EUR na 1.127,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 10,8 mlrd. EUR na 164,7 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 25,1 mlrd. EUR na 219,3 mlrd. EUR. U srijedu, 12. travnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 13,2 mlrd. EUR, a namirena je nova u gotovo istom iznosu s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,7 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 563,8 mlrd. EUR (u odnosu na 588,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 15 mlrd. EUR na 1.921,4 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 14. travnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

9,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

6,0 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

215,5 mlrd. EUR

+0,8 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,4 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

79,6 mlrd. EUR

+1,7 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.486,8 mlrd. EUR

+12,5 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

99,6 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 11,6 mlrd. EUR na 1.144,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 189 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 847 −1 217
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 663 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 185 −1 217
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 575 −2
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 804 1 235
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 804 1 235
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 783 134 647
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 13 228 57
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 769 185 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 721 590
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 80 711 −675
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 225 886 14 556
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 921 362 15 034
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 304 525 −478
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 236 478 −901
Ukupno imovina 4 129 996 13 643
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 127 501 8 272
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 708 322 −12 802
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 144 512 11 622
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 563 790 −24 436
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 21 12
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 13 184 −534
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 298 107 18 874
  5.1 Opća država 164 748 10 836
  5.2 Ostale obveze 133 359 8 038
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 170 549 2 070
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 924 −975
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 171 −415
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 171 −415
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 225 785 −846
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 101 374 0
Ukupno obveze 4 129 996 13 643

Kontaktni podatci za medije