Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 април 2017 г.

19 април 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 април 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,2 млрд. евро до 280,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

13 април 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

45 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 304,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,3 млрд. евро до 1127,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,8 млрд. евро до 164,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 25,1 млрд. евро до 219,3 млрд. евро. На 12 април 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 13,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на практически същата стойност с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 563,8 млрд. евро (при 588,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15 млрд. евро до 1921,4 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 14 април 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

9,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

6,0 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

215,5 млрд. евро

+0,8 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,4 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

79,6 млрд. евро

+1,7 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 486,8 млрд. евро

+12,5 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

99,6 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 11,6 млрд. евро до 1144,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 189 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 847 −1 217
  2.1 Вземания от МВФ 77 663 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 244 185 −1 217
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 575 −2
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 804 1 235
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 804 1 235
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 783 134 647
  5.1 Основни операции по рефинансиране 13 228 57
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 769 185 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 721 590
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 80 711 −675
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 225 886 14 556
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 921 362 15 034
  7.2 Други ценни книжа 304 525 −478
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 236 478 −901
Общо активи 4 129 996 13 643
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 127 501 8 272
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 708 322 −12 802
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 144 512 11 622
  2.2 Депозитно улеснение 563 790 −24 436
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 12
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 13 184 −534
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 298 107 18 874
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 164 748 10 836
  5.2 Други задължения 133 359 8 038
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 170 549 2 070
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 924 −975
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 171 −415
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 171 −415
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 225 785 −846
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 101 374 0
Общо пасиви 4 129 996 13 643

Данни за контакт за медиите