Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 14. aprílu 2017

19. apríla 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 14. apríla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,2 mld. EUR na 280,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

13. apríla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

45 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,5 mld. EUR na 304,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,3 mld. EUR na 1 127,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 10,8 mld. EUR na 164,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 25,1 mld. EUR na 219,3 mld. EUR. V stredu 12. apríla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 13,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v prakticky rovnakom objeme so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 563,8 mld. EUR (v porovnaní s 588,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 15 mld. EUR na 1 921,4 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 14. aprílu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

9,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

6,0 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

215,5 mld. EUR

+ 0,8 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,4 mld. EUR

+ 0,1 mld. EUR

- 0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

79,6 mld. EUR

+ 1,7 mld. EUR

- 0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 486,8 mld. EUR

+ 12,5 mld. EUR

-

Program pre trhy s cennými papiermi

99,6 mld. EUR

-

-

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 11,6 mld. EUR na 1 144,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 189 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 847 −1 217
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 663 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 185 −1 217
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 31 575 −2
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 804 1 235
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 804 1 235
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 783 134 647
  5.1 Hlavné refinančné operácie 13 228 57
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 769 185 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 721 590
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 80 711 −675
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 225 886 14 556
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 921 362 15 034
  7.2 Ostatné cenné papiere 304 525 −478
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 236 478 −901
Aktíva spolu 4 129 996 13 643
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 127 501 8 272
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 708 322 −12 802
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 144 512 11 622
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 563 790 −24 436
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 21 12
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 13 184 −534
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 298 107 18 874
  5.1 Verejná správa 164 748 10 836
  5.2 Ostatné záväzky 133 359 8 038
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 549 2 070
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 924 −975
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 171 −415
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 171 −415
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 225 785 −846
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 101 374 0
Pasíva spolu 4 129 996 13 643

Kontakt pre médiá