Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. aprill 2017

19. aprill 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. aprillil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,2 miljardi euro võrra 280,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

13. aprill 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

45 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 304,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 8,3 miljardi euro võrra 1127,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 10,8 miljardi euro võrra 164,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 25,1 miljardi euro võrra 219,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. aprillil 2017 möödus 13,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus, ligikaudu sama väärtusega operatsioon tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 563,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 588,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 15 miljardi euro võrra 1921,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 14. aprill 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

9,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

6,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

215,5 miljardit eurot

+0,8 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,4 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

79,6 miljardit eurot

+1,7 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1486,8 miljardit eurot

+12,5 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

99,6 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,6 miljardi euro võrra 1144,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 189 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 847 −1 217
  2.1 Nõuded RVFle 77 663 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 185 −1 217
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 575 −2
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 804 1 235
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 804 1 235
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 783 134 647
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 13 228 57
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 769 185 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 721 590
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 80 711 −675
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 225 886 14 556
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 921 362 15 034
  7.2 Muud väärtpaberid 304 525 −478
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 236 478 −901
Varad kokku 4 129 996 13 643
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 127 501 8 272
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 708 322 −12 802
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 144 512 11 622
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 563 790 −24 436
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 21 12
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 13 184 −534
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 298 107 18 874
  5.1 Valitsussektor 164 748 10 836
  5.2 Muud kohustused 133 359 8 038
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 170 549 2 070
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 924 −975
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 171 −415
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 171 −415
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 225 785 −846
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 101 374 0
Kohustused kokku 4 129 996 13 643

Kontaktandmed