Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. balandžio 14 d.

2017 m. balandžio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. balandžio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 280,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. balandžio 13 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

45 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 304,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,3 mlrd. eurų – iki 1 127,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,8 mlrd. eurų – iki 164,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 25,1 mlrd. eurų – iki 219,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. balandžio 12 d., baigėsi 13,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės beveik tokios pačios vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 563,8 mlrd. eurų (palyginti su 588,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 15 mlrd. eurų – iki 1 921,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. balandžio 14 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

9,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

6,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

215,5 mlrd. eurų

+0,8 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,4 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

79,6 mlrd. eurų

+1,7 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 486,8 mlrd. eurų

+12,5 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

99,6 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 11,6 mlrd. eurų – iki 1 144,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 189 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 847 −1 217
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 663 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 185 −1 217
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 575 −2
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 804 1 235
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 804 1 235
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 783 134 647
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 13 228 57
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 769 185 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 721 590
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 80 711 −675
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 225 886 14 556
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 921 362 15 034
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 304 525 −478
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 236 478 −901
Visas turtas 4 129 996 13 643
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 127 501 8 272
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 708 322 −12 802
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 144 512 11 622
  2.2 Indėlių galimybė 563 790 −24 436
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 12
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 184 −534
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 298 107 18 874
  5.1 Valdžiai 164 748 10 836
  5.2 Kiti įsipareigojimai 133 359 8 038
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 170 549 2 070
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 924 −975
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 171 −415
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 171 −415
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 225 785 −846
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 101 374 0
Visi įsipareigojimai 4 129 996 13 643

Kontaktai žiniasklaidai