Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.4.2017

19.4.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.4.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 280,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

13.4.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

45 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 304,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 8,3 miljardilla eurolla 1 127,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 10,8 miljardilla eurolla 164,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 25,1 miljardilla eurolla 219,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.4.2017 erääntyi 13,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, suunnilleen samansuuruinen perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 563,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 588,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 15 miljardilla eurolla 1 921,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 14.4.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

9,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

6,0 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

215,5 miljardia euroa

+0,8 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,4 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

79,6 miljardia euroa

+1,7 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 486,8 miljardia euroa

+12,5 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

99,6 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 11,6 miljardilla eurolla 1 144,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 189 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 847 −1 217
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 663 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 185 −1 217
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 575 −2
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 804 1 235
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 804 1 235
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 783 134 647
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 13 228 57
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 769 185 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 721 590
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 80 711 −675
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 225 886 14 556
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 921 362 15 034
  7.2 Muut arvopaperit 304 525 −478
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 236 478 −901
Vastaavaa yhteensä 4 129 996 13 643
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 127 501 8 272
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 708 322 −12 802
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 144 512 11 622
  2.2 Talletusmahdollisuus 563 790 −24 436
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 21 12
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 13 184 −534
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 298 107 18 874
  5.1 Julkisyhteisöt 164 748 10 836
  5.2 Muut 133 359 8 038
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 549 2 070
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 924 −975
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 171 −415
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 171 −415
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 225 785 −846
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 101 374 0
Vastattavaa yhteensä 4 129 996 13 643

Yhteyshenkilöt