Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 april 2017

19 april 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 april 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 280,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

13 april 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

45 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 304,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,3 miljarder EUR till 1 127,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 164,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 25,1 miljarder EUR till 219,3 miljarder EUR. Onsdagen den 12 april 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 13,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på ungefär samma belopp med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 563,8 miljarder EUR (jämfört med 588,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15 miljarder EUR till 1 921,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 14 april 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

9,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

6,0 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

215,5 miljarder EUR

+ 0,8 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,4 miljarder EUR

+ 0,1 miljard EUR

- 0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

79,6 miljarder EUR

+ 1,7 miljarder EUR

- 0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 486,8 miljarder EUR

+ 12,5 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

99,6 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 11,6 miljarder EUR till 1 144,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.189 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.847 −1.217
  2.1 Fordringar på IMF 77.663 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.185 −1.217
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.575 −2
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.804 1.235
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.804 1.235
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 783.134 647
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 13.228 57
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 769.185 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 721 590
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 80.711 −675
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.225.886 14.556
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.921.362 15.034
  7.2 Andra värdepapper 304.525 −478
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 236.478 −901
Summa tillgångar 4.129.996 13.643
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.127.501 8.272
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.708.322 −12.802
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.144.512 11.622
  2.2 Inlåningsfacilitet 563.790 −24.436
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 21 12
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 13.184 −534
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 298.107 18.874
  5.1 Offentliga sektorn 164.748 10.836
  5.2 Övriga skulder 133.359 8.038
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.549 2.070
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.924 −975
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.171 −415
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.171 −415
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 225.785 −846
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 101.374 0
Summa skulder 4.129.996 13.643

Kontakt för media