Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. aprila 2017

19. april 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. aprila 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 280,3 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

13. april 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

45 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 304,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,3 milijarde EUR na 1.127,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,8 milijarde EUR na 164,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 25,1 milijarde EUR na 219,3 milijarde EUR. V sredo, 12. aprila 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 13,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v enakem znesku z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 563,8 milijarde EUR (v primerjavi s 588,2 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 15 milijard EUR na 1.921,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 14. aprila 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

9,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

6,0 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

215,5 milijarde EUR

+0,8 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,4 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

79,6 milijarde EUR

+1,7 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.486,8 milijarde EUR

+12,5 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

99,6 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 11,6 milijarde EUR na 1.144,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.189 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.847 −1.217
  2.1 Terjatve do MDS 77.663 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.185 −1.217
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.575 −2
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 19.804 1.235
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.804 1.235
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 783.134 647
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 13.228 57
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 769.185 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 721 590
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 80.711 −675
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.225.886 14.556
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.921.362 15.034
  7.2 Drugi vrednostni papirji 304.525 −478
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 236.478 −901
Skupaj sredstva 4.129.996 13.643
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.127.501 8.272
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.708.322 −12.802
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.144.512 11.622
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 563.790 −24.436
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 21 12
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 13.184 −534
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 298.107 18.874
  5.1 Sektor država 164.748 10.836
  5.2 Druge obveznosti 133.359 8.038
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 170.549 2.070
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.924 −975
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.171 −415
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.171 −415
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 225.785 −846
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 101.374 0
Skupaj obveznosti 4.129.996 13.643

Stiki za medije