Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. junija 2017

27. junij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. junija 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 25 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 277,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

22. junij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

40 mio USD

35 mio USD

Zgornji transakciji za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 293,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,4 milijarde EUR na 1.131,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 49,4 milijarde EUR na 259,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 31,1 milijarde EUR na 202,4 milijarde EUR. V sredo, 21. junija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 11 milijard EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 11,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je ostala nespremenjena na ravni 0,3 milijarde EUR, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 577,2 milijarde EUR (v primerjavi s 607,8 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 13,4 milijarde EUR na 2.058,4 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 23. junija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,9 milijarde EUR

-

–0,3 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,4 milijarde EUR

-

–0,2 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

222,8 milijarde EUR

+1,1 milijarde EUR

–1,0 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,6 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

95,2 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.605,0 milijarde EUR

+12,5 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 10,3 milijarde EUR na 1.158,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.050 −25
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.626 −1.297
  2.1 Terjatve do MDS 77.586 −16
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.040 −1.281
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.743 2.055
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 18.474 165
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.474 165
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 779.630 508
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 11.521 508
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.770 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 339 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 73.058 −2.473
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.352.084 13.385
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.058.411 13.414
  7.2 Drugi vrednostni papirji 293.673 −30
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 240.112 891
Skupaj sredstva 4.246.150 13.209
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.131.313 −422
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.735.335 −40.898
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.158.076 −10.309
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 577.234 −30.567
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 25 −22
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 7.698 341
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 400.753 49.014
  5.1 Sektor država 259.054 49.389
  5.2 Druge obveznosti 141.699 −374
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 152.095 3.069
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.001 30
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.497 1.473
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 12.497 1.473
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 230.081 601
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.299 1
Skupaj obveznosti 4.246.150 13.209

Stiki za medije