Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. juuni 2017

27. juuni 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. juunil 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 25 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 277,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

22. juuni 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

40 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht püsis praktiliselt muutumatuna 293,7 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,4 miljardi euro võrra 1131,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 49,4 miljardi euro võrra 259,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 31,1 miljardi euro võrra 202,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. juunil 2017 möödus 11 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,5 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati jätkuvalt 0,3 miljardi euro ulatuses ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 577,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 607,8 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,4 miljardi euro võrra 2058,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 23. juuni 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,9 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,4 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

222,8 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

–1,0 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,6 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

95,2 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1605,0 miljardit eurot

+12,5 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 10,3 miljardi euro võrra 1158,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 050 −25
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 626 −1 297
  2.1 Nõuded RVFle 77 586 −16
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 244 040 −1 281
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 743 2 055
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 474 165
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 474 165
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 779 630 508
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 521 508
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 770 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 339 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 73 058 −2 473
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 352 084 13 385
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 058 411 13 414
  7.2 Muud väärtpaberid 293 673 −30
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 240 112 891
Varad kokku 4 246 150 13 209
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 131 313 −422
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 735 335 −40 898
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 158 076 −10 309
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 577 234 −30 567
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 25 −22
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 698 341
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 400 753 49 014
  5.1 Valitsussektor 259 054 49 389
  5.2 Muud kohustused 141 699 −374
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 152 095 3 069
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 001 30
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 497 1 473
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 497 1 473
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 230 081 601
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 299 1
Kohustused kokku 4 246 150 13 209

Kontaktandmed