Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. červnu 2017

27. června 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. června 2017 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 25 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 277,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

22. června 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

40 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 293,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,4 mld. EUR na 1 131,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 49,4 mld. EUR na 259,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 31,1 mld. EUR na 202,4 mld. EUR. Ve středu 21. června 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 11 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 11,5 mld. EUR se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky beze změny na úrovni 0,3 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 577,2 mld. EUR (oproti 607,8 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 13,4 mld. EUR na 2 058,4 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 23. červnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,4 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

222,8 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

-1,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,6 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

95,2 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 605,0 mld. EUR

+12,5 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 10,3 mld. EUR na 1 158,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 050 −25
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 626 −1 297
  2.1 Pohledávky za MMF 77 586 −16
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 040 −1 281
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 743 2 055
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 474 165
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 474 165
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 779 630 508
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 521 508
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 770 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 339 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 73 058 −2 473
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 352 084 13 385
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 058 411 13 414
  7.2 Ostatní cenné papíry 293 673 −30
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 240 112 891
Aktiva celkem 4 246 150 13 209
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 131 313 −422
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 735 335 −40 898
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 158 076 −10 309
  2.2 Vkladová facilita 577 234 −30 567
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 25 −22
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 698 341
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 400 753 49 014
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 259 054 49 389
  5.2 Ostatní závazky 141 699 −374
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 152 095 3 069
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 001 30
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 497 1 473
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 497 1 473
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 230 081 601
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 299 1
Pasiva celkem 4 246 150 13 209

Kontakty pro média