Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. juni 2017

27. juni 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede 23. juni 2017 faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 25 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 277,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

22. juni 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

40 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev stort set uændrede på 293,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,4 mia. euro til 1.131,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 49,4 mia. euro til 259,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 31,1 mia. euro til 202,4 mia. euro. Onsdag den 21. juni 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 11 mia. euro, og en ny på 11,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var stort set uændret på 0,3 mia. euro. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 577,2 mia. euro (mod 607,8 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 13,4 mia. euro til 2.058,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 23. juni 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,9 mia. euro

-

-0,3 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,4 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

222,8 mia. euro

+1,1 mia. euro

-1,0 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,6 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

95,2 mia. euro

+1,5 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.605,0 mia. euro

+12,5 mia. euro

-

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 10,3 mia. euro til 1.158,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.050 −25
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 321.626 −1.297
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.586 −16
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 244.040 −1.281
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 30.743 2.055
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.474 165
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.474 165
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 779.630 508
  5.1 Primære markedsoperationer 11.521 508
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.770 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 339 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 73.058 −2.473
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.352.084 13.385
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.058.411 13.414
  7.2 Andre værdipapirer 293.673 −30
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 240.112 891
Aktiver i alt 4.246.150 13.209
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.131.313 −422
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.735.335 −40.898
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.158.076 −10.309
  2.2 Indlånsfacilitet 577.234 −30.567
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 25 −22
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.698 341
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 400.753 49.014
  5.1 Offentlig forvaltning og service 259.054 49.389
  5.2 Andre forpligtelser 141.699 −374
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 152.095 3.069
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.001 30
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.497 1.473
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.497 1.473
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 230.081 601
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.299 1
Passiver i alt 4.246.150 13.209

Medie- og pressehenvendelser