Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 juni 2017

27 juni 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 juni 2017 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 25 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 277,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

22 juni 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

40 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat på 293,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 1 131,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 49,4 miljarder EUR till 259,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 31,1 miljarder EUR till 202,4 miljarder EUR. Onsdagen den 21 juni 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 11 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,5 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 0,3 miljarder EUR medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 577,2 miljarder EUR (jämfört med 607,8 miljarder föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 13,4 miljarder EUR till 2 058,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 23 juni 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,9 miljarder EUR

-

-0,3 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,4 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

222,8 miljarder EUR

+1,1 miljarder EUR

-1,0 miljard EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,6 miljarder EUR

+0,1 miljard EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

95,2 miljarder EUR

+1,5 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 605,0 miljarder EUR

+12,5 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 10,3 miljarder EUR till 1 158,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.050 −25
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.626 −1.297
  2.1 Fordringar på IMF 77.586 −16
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.040 −1.281
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.743 2.055
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.474 165
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.474 165
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 779.630 508
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.521 508
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.770 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 339 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 73.058 −2.473
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.352.084 13.385
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.058.411 13.414
  7.2 Andra värdepapper 293.673 −30
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 240.112 891
Summa tillgångar 4.246.150 13.209
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.131.313 −422
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.735.335 −40.898
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.158.076 −10.309
  2.2 Inlåningsfacilitet 577.234 −30.567
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 25 −22
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.698 341
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 400.753 49.014
  5.1 Offentliga sektorn 259.054 49.389
  5.2 Övriga skulder 141.699 −374
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 152.095 3.069
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.001 30
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.497 1.473
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.497 1.473
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 230.081 601
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.299 1
Summa skulder 4.246.150 13.209

Kontakt för media