Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 czerwca 2017 roku

27 czerwca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23.06.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 25 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld EUR, do 277,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

22.06.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

40 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 293,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,4 mld EUR, do 1131,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 49,4 mld EUR, do 259,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 31,1 mld EUR, do 202,4 mld EUR. W środę 21.06.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 11 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,5 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) pozostało na niezmienionym poziomie 0,3 mld EUR, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 577,2 mld EUR (wobec 607,8 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 13,4 mld EUR, do 2058,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 23.06.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,9 mld EUR

-0,3 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,4 mld EUR

-0,2 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

222,8 mld EUR

+1,1 mld EUR

-1,0 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,6 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

95,2 mld EUR

+1,5 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1605,0 mld EUR

+12,5 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 10,3 mld EUR, do 1158,1 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.050 −25
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.626 −1.297
  2.1 Należności od MFW 77.586 −16
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.040 −1.281
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.743 2.055
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.474 165
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.474 165
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 779.630 508
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 11.521 508
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.770 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 339 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 73.058 −2.473
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.352.084 13.385
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.058.411 13.414
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 293.673 −30
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 240.112 891
Aktywa razem 4.246.150 13.209
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.131.313 −422
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.735.335 −40.898
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.158.076 −10.309
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 577.234 −30.567
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −22
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.698 341
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 400.753 49.014
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 259.054 49.389
  5.2 Pozostałe zobowiązania 141.699 −374
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 152.095 3.069
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.001 30
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.497 1.473
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.497 1.473
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 230.081 601
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.299 1
Pasywa razem 4.246.150 13.209

Kontakt z mediami