Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. birželio 23 d.

2017 m. birželio 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. birželio 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 25 mln. eurų vienam iš Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų pardavus aukso proginei monetai gaminti.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 277,8 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. birželio 22 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

40 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė beveik nesikeitė ir buvo 293,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 1 131,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 49,4 mlrd. eurų – iki 259,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,1 mlrd. eurų – iki 202,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. birželio 21 d., baigėsi 11 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 11,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė ir buvo 0,3 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 577,2 mlrd. eurų (palyginti su 607,8 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 2 058,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. birželio 23 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,9 mlrd. eurų

–0,3 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,4 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

222,8 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

–1,0 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

23,6 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

95,2 mlrd. eurų

+1,5 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 605,0 mlrd. eurų

+12,5 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,4 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 10,3 mlrd. eurų – iki 1 158,1 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 050 −25
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 321 626 −1 297
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 586 −16
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 244 040 −1 281
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 30 743 2 055
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 474 165
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 474 165
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 779 630 508
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 521 508
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 770 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 339 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 73 058 −2 473
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 352 084 13 385
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 058 411 13 414
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 293 673 −30
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 240 112 891
Visas turtas 4 246 150 13 209
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 131 313 −422
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 735 335 −40 898
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 158 076 −10 309
  2.2 Indėlių galimybė 577 234 −30 567
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 25 −22
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 7 698 341
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 400 753 49 014
  5.1 Valdžiai 259 054 49 389
  5.2 Kiti įsipareigojimai 141 699 −374
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 152 095 3 069
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 001 30
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 497 1 473
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 497 1 473
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 230 081 601
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 299 1
Visi įsipareigojimai 4 246 150 13 209

Kontaktai žiniasklaidai