Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 23. jūnijā

2017. gada 27. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 23. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 25 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 277.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 22. jūnijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

40 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (293.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 1 131.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 49.4 mljrd. euro (līdz 259.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 31.1 mljrd. euro (līdz 202.4 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 21. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 11 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 11.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms nemainījās (0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 577.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 607.8 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 13.4 mljrd. euro (līdz 2 058.4 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 23. jūnijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.9 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.4 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

222.8 mljrd. euro

+1.1 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.6 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

95.2 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 605.0 mljrd. euro

+12.5 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.3 mljrd. euro (līdz 1 158.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 050 −25
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 626 −1 297
  2.1 SVF debitoru parādi 77 586 −16
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 040 −1 281
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 743 2 055
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 474 165
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 474 165
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 779 630 508
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 11 521 508
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 770 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 339 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 73 058 −2 473
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 352 084 13 385
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 058 411 13 414
  7.2 Pārējie vērtspapīri 293 673 −30
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 240 112 891
Kopā aktīvi 4 246 150 13 209
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 131 313 −422
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 735 335 −40 898
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 158 076 −10 309
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 577 234 −30 567
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 25 −22
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7 698 341
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 400 753 49 014
  5.1 Saistības pret valdību 259 054 49 389
  5.2 Pārējās saistības 141 699 −374
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152 095 3 069
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 001 30
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 497 1 473
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 497 1 473
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 230 081 601
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 299 1
Kopā pasīvi 4 246 150 13 209

Kontaktinformācija presei