Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 7. travnja 2017.

11. travnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 7. travnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 4,6 mlrd. EUR na 280,1 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

6. travnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

4.525 mil. USD

45 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,7 mlrd. EUR na 305 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 4,8 mlrd. EUR na 1.119,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 25 mlrd. EUR na 153,9 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 5,9 mlrd. EUR na 194,3 mlrd. EUR. U srijedu, 5. travnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 14,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 13,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 588,2 mlrd. EUR (u odnosu na 584 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 19,2 mlrd. EUR na 1.906,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 7. travnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

9,5 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

6,0 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

214,7 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

–0,9 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,3 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

77,9 mlrd. EUR

+2,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.474,3 mlrd. EUR

+16,7 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

99,6 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 84,4 mlrd. EUR na 1.132,9 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 189 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 323 065 −289
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 663 113
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 245 402 −402
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 31 576 −2 295
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 569 −1 634
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 569 −1 634
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 782 487 −1 737
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 13 171 −1 584
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 769 185 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 131 −154
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 81 387 11 613
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 211 330 18 492
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 906 327 19 203
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 305 003 −711
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 237 379 −8 526
Ukupno imovina 4 116 353 15 623
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 119 229 4 775
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 721 125 88 601
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 132 890 84 392
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 588 226 4 212
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 9 −3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 13 718 −1 424
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 279 234 −25 575
  5.1 Opća država 153 912 −24 982
  5.2 Ostale obveze 125 322 −593
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 168 478 −50 296
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 899 856
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 586 1 194
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 586 1 194
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 226 631 −2 789
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 101 374 283
Ukupno obveze 4 116 353 15 623

Kontaktni podatci za medije