Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 април 2017 г.

11 април 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 7 април 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 4,6 млрд. евро до 280,1 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

6 април 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

4 525 млн. щатски долара

45 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 305 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,8 млрд. евро до 1119,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 25 млрд. евро до 153,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,9 млрд. евро до 194,3 млрд. евро. На 5 април 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 14,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 13,2 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 588,2 млрд. евро (при 584 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 19,2 млрд. евро до 1906,3 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 7 април 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

9,5 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

6,0 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

214,7 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

-0,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,3 млрд. евро

+0,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

77,9 млрд. евро

+2,4 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1 474,3 млрд. евро

+16,7 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

99,6 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 84,4 млрд. евро до 1132,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 189 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 323 065 −289
  2.1 Вземания от МВФ 77 663 113
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 245 402 −402
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 576 −2 295
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 569 −1 634
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 569 −1 634
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 782 487 −1 737
  5.1 Основни операции по рефинансиране 13 171 −1 584
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 769 185 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 131 −154
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 81 387 11 613
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 211 330 18 492
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 906 327 19 203
  7.2 Други ценни книжа 305 003 −711
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 237 379 −8 526
Общо активи 4 116 353 15 623
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 119 229 4 775
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 721 125 88 601
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 132 890 84 392
  2.2 Депозитно улеснение 588 226 4 212
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −3
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 13 718 −1 424
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 279 234 −25 575
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 153 912 −24 982
  5.2 Други задължения 125 322 −593
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 168 478 −50 296
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 899 856
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 586 1 194
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 586 1 194
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 226 631 −2 789
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 101 374 283
Общо пасиви 4 116 353 15 623

Данни за контакт за медиите