Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. dubnu 2017

11. dubna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. dubna 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 4,6 mld. EUR na 280,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

6. dubna 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

4 525 mil. USD

45 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 305 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 1 119,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 25 mld. EUR na 153,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 5,9 mld. EUR na 194,3 mld. EUR. Ve středu 5. dubna 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 14,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 13,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byla poskytnuta 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 588,2 mld. EUR (ve srovnání s 584 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 19,2 mld. EUR na 1 906,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 7. dubnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

9,5 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

6,0 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

214,7 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

-0,9 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,3 mld. EUR

0,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

77,9 mld. EUR

+2,4 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 474,3 mld. EUR

+16,7 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

99,6 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 84,4 mld. EUR na 1 132,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 189 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 323 065 −289
  2.1 Pohledávky za MMF 77 663 113
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 245 402 −402
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 576 −2 295
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 569 −1 634
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 569 −1 634
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 782 487 −1 737
  5.1 Hlavní refinanční operace 13 171 −1 584
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 769 185 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 131 −154
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 81 387 11 613
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 211 330 18 492
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 1 906 327 19 203
  7.2 Ostatní cenné papíry 305 003 −711
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 237 379 −8 526
Aktiva celkem 4 116 353 15 623
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 119 229 4 775
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 721 125 88 601
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 132 890 84 392
  2.2 Vkladová facilita 588 226 4 212
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 13 718 −1 424
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 279 234 −25 575
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 153 912 −24 982
  5.2 Ostatní závazky 125 322 −593
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 168 478 −50 296
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 899 856
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 586 1 194
  8.1 Vklady a ostatní závazky 11 586 1 194
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 226 631 −2 789
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 101 374 283
Pasiva celkem 4 116 353 15 623

Kontakty pro média