Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. balandžio 7 d.

2017 m. balandžio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. balandžio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,6 mlrd. eurų – iki 280,1 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. balandžio 6 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

4 525 mln. JAV dolerių

45 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 305 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 1 119,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 25 mlrd. eurų – iki 153,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,9 mlrd. eurų – iki 194,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. balandžio 5 d., baigėsi 14,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 13,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 588,2 mlrd. eurų (palyginti su 584 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 19,2 mlrd. eurų – iki 1 906,3 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. balandžio 7 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

9,5 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

6,0 mlrd. eurų

–0,1 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

214,7 mlrd. eurų

+1,2 mlrd. eurų

–0,9 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,3 mlrd. eurų

+0,1 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

77,9 mlrd. eurų

+2,4 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 474,3 mlrd. eurų

+16,7 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

99,6 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 84,4 mlrd. eurų – iki 1 132,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 404 189 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 323 065 −289
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 77 663 113
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 245 402 −402
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 576 −2 295
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 569 −1 634
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 569 −1 634
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 782 487 −1 737
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 13 171 −1 584
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 769 185 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 131 −154
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 81 387 11 613
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 211 330 18 492
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 1 906 327 19 203
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 305 003 −711
8 Valdžios skola eurais 26 372 0
9 Kitas turtas 237 379 −8 526
Visas turtas 4 116 353 15 623
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 119 229 4 775
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 721 125 88 601
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 132 890 84 392
  2.2 Indėlių galimybė 588 226 4 212
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 13 718 −1 424
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 279 234 −25 575
  5.1 Valdžiai 153 912 −24 982
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 322 −593
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 168 478 −50 296
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 899 856
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 586 1 194
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 586 1 194
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 048 0
10 Kiti įsipareigojimai 226 631 −2 789
11 Perkainojimo sąskaitos 412 030 0
12 Kapitalas ir rezervai 101 374 283
Visi įsipareigojimai 4 116 353 15 623

Kontaktai žiniasklaidai