Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 7. aprīlī

2017. gada 11. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 7. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 280.1 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 6. aprīlis

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

4 525 milj. ASV dolāru

45 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 305 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 1 119.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 25 mljrd. euro (līdz 153.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 194.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 5. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 14.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 13.2mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 588.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 584 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 19.2 mljrd. euro (līdz 1 906.3 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 7. aprīlī uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

9.5 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

6.0 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

214.7 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

–0.9 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.3 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

77.9 mljrd. euro

+2.4 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 474.3 mljrd. euro

+16.7 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

99.6 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 84.4 mljrd. euro (līdz 1 132.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 189 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 323 065 −289
  2.1 SVF debitoru parādi 77 663 113
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 245 402 −402
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 576 −2 295
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 569 −1 634
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 569 −1 634
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 782 487 −1 737
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 13 171 −1 584
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 769 185 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 131 −154
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 81 387 11 613
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 211 330 18 492
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 906 327 19 203
  7.2 Pārējie vērtspapīri 305 003 −711
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 237 379 −8 526
Kopā aktīvi 4 116 353 15 623
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 119 229 4 775
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 721 125 88 601
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 132 890 84 392
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 588 226 4 212
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 13 718 −1 424
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 279 234 −25 575
  5.1 Saistības pret valdību 153 912 −24 982
  5.2 Pārējās saistības 125 322 −593
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 168 478 −50 296
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 899 856
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 586 1 194
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 586 1 194
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 226 631 −2 789
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 101 374 283
Kopā pasīvi 4 116 353 15 623

Kontaktinformācija presei