De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 april 2017

11 april 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 7 april 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,6 miljard naar EUR 280,1 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

6 april 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 4.525 miljoen

USD 45 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 305 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 1.119,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 25 miljard naar EUR 153,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,9 miljard naar EUR 194,3 miljard. Op woensdag 5 april 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 14,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 13,2 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 588,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 584 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 19,2 miljard naar EUR 1.906,3 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 7 april 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 9,5 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 6,0 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 214,7 miljard

+EUR 1,2 miljard

-EUR 0,9 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,3 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 77,9 miljard

+EUR 2,4 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.474,3 miljard

+EUR 16,7 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 99,6 miljard

-

-EUR 0,0 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 84,4 miljard naar EUR 1.132,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.189 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 323.065 −289
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.663 113
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 245.402 −402
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.576 −2.295
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.569 −1.634
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.569 −1.634
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 782.487 −1.737
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 13.171 −1.584
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 769.185 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 131 −154
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 81.387 11.613
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.211.330 18.492
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.906.327 19.203
  7.2 Overige waardepapieren 305.003 −711
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 237.379 −8.526
Totaal activa 4.116.353 15.623
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.119.229 4.775
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.721.125 88.601
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.132.890 84.392
  2.2 Depositofaciliteit 588.226 4.212
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 13.718 −1.424
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 279.234 −25.575
  5.1 Overheid 153.912 −24.982
  5.2 Overige verplichtingen 125.322 −593
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 168.478 −50.296
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.899 856
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.586 1.194
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.586 1.194
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 226.631 −2.789
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 101.374 283
Totaal passiva 4.116.353 15.623

Contactpersonen voor de media