Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. april 2017

11. april 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. april 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,6 mia. euro til 280,1 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

6. april 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

4.525 mio. USD

45 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,7 mia. euro til 305 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 1.119,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 25 mia. euro til 153,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,9 mia. euro til 194,3 mia. euro. Onsdag den 5. april 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 14,8 mia. euro, og en ny på 13,2 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 588,2 mia. euro (mod 584 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 19,2 mia. euro til 1.906,3 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 7. april 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af dækkede obligationer

9,5 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

Andet program til opkøb af dækkede obligationer

6,0 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Tredje program til opkøb af dækkede obligationer

214,7 mia. euro

+1,2 mia. euro

-0,9 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,3 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

77,9 mia. euro

+2,4 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.474,3 mia. euro

+16,7 mia. euro

-

Securities Markets Programme

99,6 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 84,4 mia. euro til 1.132,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.189 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 323.065 −289
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.663 113
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 245.402 −402
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.576 −2.295
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.569 −1.634
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.569 −1.634
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 782.487 −1.737
  5.1 Primære markedsoperationer 13.171 −1.584
  5.2 Langfristede markedsoperationer 769.185 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 131 −154
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 81.387 11.613
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.211.330 18.492
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.906.327 19.203
  7.2 Andre værdipapirer 305.003 −711
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 237.379 −8.526
Aktiver i alt 4.116.353 15.623
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.119.229 4.775
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.721.125 88.601
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.132.890 84.392
  2.2 Indlånsfacilitet 588.226 4.212
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 13.718 −1.424
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 279.234 −25.575
  5.1 Offentlig forvaltning og service 153.912 −24.982
  5.2 Andre forpligtelser 125.322 −593
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 168.478 −50.296
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.899 856
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.586 1.194
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.586 1.194
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 226.631 −2.789
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 101.374 283
Passiver i alt 4.116.353 15.623

Medie- og pressehenvendelser