Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 april 2017

11 april 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 7 april 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,6 miljard EUR till 280,1 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

6 april 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar

4 525 miljoner USD

45 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 305 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 1 119,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 25 miljarder EUR till 153,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 194,3 miljarder EUR. Onsdagen den 5 april 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 14,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 13,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 588,2 miljarder EUR (jämfört med 584 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 19,2 miljarder EUR till 1 906,3 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 7 april 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

9,5 miljarder EUR

-

- 0,2 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

6,0 miljarder EUR

-

- 0,1 miljard EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

214,7 miljarder EUR

+ 1,2 miljarder EUR

- 0,9 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,3 miljarder EUR

+ 0,1 miljard EUR

- 0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

77,9 miljarder EUR

+ 2,4 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 474,3 miljarder EUR

+ 16,7 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

99,6 miljarder EUR

-

- 0,0 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 84,4 miljarder EUR till 1 132,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.189 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 323.065 −289
  2.1 Fordringar på IMF 77.663 113
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 245.402 −402
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.576 −2.295
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.569 −1.634
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.569 −1.634
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 782.487 −1.737
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 13.171 −1.584
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 769.185 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 131 −154
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 81.387 11.613
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.211.330 18.492
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.906.327 19.203
  7.2 Andra värdepapper 305.003 −711
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 237.379 −8.526
Summa tillgångar 4.116.353 15.623
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.119.229 4.775
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.721.125 88.601
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.132.890 84.392
  2.2 Inlåningsfacilitet 588.226 4.212
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 13.718 −1.424
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 279.234 −25.575
  5.1 Offentliga sektorn 153.912 −24.982
  5.2 Övriga skulder 125.322 −593
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 168.478 −50.296
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.899 856
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.586 1.194
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.586 1.194
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 226.631 −2.789
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 101.374 283
Summa skulder 4.116.353 15.623

Kontakt för media