Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 kwietnia 2017 roku

11 kwietnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 7.04.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,6 mld EUR, do 280,1 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

6.04.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

4525 mln USD

45 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,7 mld EUR, do 305 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 4,8 mld EUR, do 1119,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 25 mld EUR, do 153,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,9 mld EUR, do 194,3 mld EUR. W środę 5.04.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 14,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 13,2 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 588,2 mld EUR (wobec 584 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 19,2 mld EUR, do 1906,3 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 7.04.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

9,5 mld EUR

-0,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

6,0 mld EUR

-0,1 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

214,7 mld EUR

+1,2 mld EUR

-0,9 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,3 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu papierów sektora przedsiębiorstw

77,9 mld EUR

+2,4 mld EUR

Program skupu papierów sektora publicznego

1474,3 mld EUR

+16,7 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

99,6 mld EUR

-0,0 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 84,4 mld EUR, do 1132,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.189 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 323.065 −289
  2.1 Należności od MFW 77.663 113
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 245.402 −402
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.576 −2.295
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.569 −1.634
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.569 −1.634
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 782.487 −1.737
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 13.171 −1.584
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 769.185 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 131 −154
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 81.387 11.613
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.211.330 18.492
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.906.327 19.203
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 305.003 −711
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 237.379 −8.526
Aktywa razem 4.116.353 15.623
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.119.229 4.775
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.721.125 88.601
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.132.890 84.392
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 588.226 4.212
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 13.718 −1.424
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 279.234 −25.575
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 153.912 −24.982
  5.2 Pozostałe zobowiązania 125.322 −593
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 168.478 −50.296
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.899 856
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.586 1.194
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.586 1.194
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 226.631 −2.789
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 101.374 283
Pasywa razem 4.116.353 15.623

Kontakt z mediami