Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. junija 2017

13. junij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. junija 2017, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 28 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 278,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

8. junij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

40 mio USD

35 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 295,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 1.130,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 14,9 milijarde EUR na 172,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,5 milijarde EUR na 178,6 milijarde EUR. V sredo, 7. junija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 12,1 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v skoraj enakem znesku z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 601,3 milijarde EUR (v primerjavi s 602 milijardama EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,6 milijarde EUR na 2.029,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 9. junija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,2 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,6 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

221,7 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

-

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,7 milijarde EUR

+0,0 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

92,1 milijarde EUR

+1,4 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.580,0 milijarde EUR

+12,3 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 5 milijard EUR na 1.199,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.075 −28
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.496 303
  2.1 Terjatve do MDS 77.416 −23
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 244.080 326
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 29.870 −369
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.711 401
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.711 401
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 779.998 −106
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 12.107 34
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.770 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 122 −140
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 73.663 −852
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.325.634 14.637
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.029.766 14.603
  7.2 Drugi vrednostni papirji 295.869 33
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 240.310 −400
Skupaj sredstva 4.218.129 13.586
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.130.473 −833
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.800.604 4.390
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.199.247 5.040
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 601.306 −665
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 51 15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.063 −2.202
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 310.202 10.344
  5.1 Sektor država 172.521 14.863
  5.2 Druge obveznosti 137.681 −4.518
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 152.702 2.019
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.782 −58
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.806 75
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.806 75
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 228.119 −149
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.218.129 13.586

Stiki za medije