Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. lipnja 2017.

13. lipnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. lipnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 28 mil. EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,1 mlrd. EUR na 278,7 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

8. lipnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

40 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) bila su gotovo nepromijenjena na razini 295,9 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,8 mlrd. EUR na 1.130,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 14,9 mlrd. EUR na 172,5 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 0,5 mlrd. EUR na 178,6 mlrd. EUR. U srijedu, 7. lipnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 12,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u gotovo istom iznosu s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (u odnosu na 0,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 601,3 mlrd. EUR (u odnosu na 602 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,6 mlrd. EUR na 2.029,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 9. lipnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,2 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,6 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

221,7 mlrd. EUR

+1,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,7 mlrd. EUR

+0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

92,1 mlrd. EUR

+1,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.580,0 mlrd. EUR

+12,3 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 5 mlrd. EUR na 1.199,2 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 075 −28
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 321 496 303
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 416 −23
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 244 080 326
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 29 870 −369
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 711 401
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 711 401
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 779 998 −106
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 12 107 34
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 770 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 122 −140
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 73 663 −852
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 325 634 14 637
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 029 766 14 603
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 295 869 33
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 240 310 −400
Ukupno imovina 4 218 129 13 586
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 130 473 −833
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 800 604 4 390
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 199 247 5 040
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 601 306 −665
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 51 15
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 063 −2 202
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 310 202 10 344
  5.1 Opća država 172 521 14 863
  5.2 Ostale obveze 137 681 −4 518
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 152 702 2 019
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 782 −58
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 10 806 75
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 806 75
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 228 119 −149
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 298 0
Ukupno obveze 4 218 129 13 586

Kontaktni podatci za medije