Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 9. jūnijā

2017. gada 13. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 9. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 28 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu, lai izgatavotu piemiņas monētu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 278.7 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 8. jūnijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

40 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (295.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 1 130.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 14.9 mljrd. euro (līdz 172.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 178.6 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 7. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 12.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija tādā pašā apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 601.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 602 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.6 mljrd. euro (līdz 2 029.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 9. jūnijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.2 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.6 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

221.7 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.7 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

92.1 mljrd. euro

+1.4 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 580.0 mljrd. euro

+12.3 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 5 mljrd. euro (līdz 1 199.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 075 −28
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 496 303
  2.1 SVF debitoru parādi 77 416 −23
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 244 080 326
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29 870 −369
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 711 401
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 711 401
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 779 998 −106
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 12 107 34
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 770 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 122 −140
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 73 663 −852
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 325 634 14 637
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 029 766 14 603
  7.2 Pārējie vērtspapīri 295 869 33
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 240 310 −400
Kopā aktīvi 4 218 129 13 586
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 130 473 −833
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 800 604 4 390
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 199 247 5 040
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 601 306 −665
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 51 15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 063 −2 202
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 310 202 10 344
  5.1 Saistības pret valdību 172 521 14 863
  5.2 Pārējās saistības 137 681 −4 518
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152 702 2 019
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 782 −58
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 806 75
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 806 75
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 228 119 −149
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 218 129 13 586

Kontaktinformācija presei