Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 9 iunie 2017

13 iunie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 9 iunie 2017, scăderea de 28 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la 278,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

8 iunie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

40 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 295,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 0,8 miliarde EUR, până la 1 130,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 14,9 miliarde EUR, până la 172,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 0,5 miliarde EUR, până la 178,6 miliarde EUR. Miercuri, 7 iunie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 12,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune cu o valoare practic identică și cu scadența la o săptămână a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 601,3 miliarde EUR (față de 602 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 14,6 miliarde EUR, până la 2 029,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 9 iunie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,2 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,6 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

221,7 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,7 miliarde EUR

+0,0 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

92,1 miliarde EUR

+1,4 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 580,0 miliarde EUR

+12,3 miliarde EUR

-0,3 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 5 miliarde EUR, până la 1 199,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 075 −28
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 496 303
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 416 −23
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 244 080 326
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 29 870 −369
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 711 401
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 711 401
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 779 998 −106
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 12 107 34
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 770 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 122 −140
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 73 663 −852
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 325 634 14 637
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 029 766 14 603
  7.2 Alte titluri 295 869 33
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 240 310 −400
Total active 4 218 129 13 586
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 130 473 −833
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 800 604 4 390
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 199 247 5 040
  2.2 Facilitatea de depozit 601 306 −665
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 51 15
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 063 −2 202
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 310 202 10 344
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 172 521 14 863
  5.2 Alte angajamente 137 681 −4 518
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 152 702 2 019
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 2 782 −58
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 806 75
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 806 75
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 228 119 −149
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 298 0
Total pasive 4 218 129 13 586

Contacte media