Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.6.2017

13.6.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.6.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 28 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 278,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

8.6.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä oli käytännössä ennallaan eli 295,9 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,8 miljardilla eurolla 1 130,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,9 miljardilla eurolla 172,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 178,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.6.2017 erääntyi 12,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, suunnilleen samansuuruinen perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 601,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 602 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,6 miljardilla eurolla 2 029,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 9.6.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,2 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,6 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

221,7 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,7 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

-

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

92,1 miljardia euroa

+1,4 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 580,0 miljardia euroa

+12,3 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5 miljardilla eurolla 1 199,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 075 −28
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 496 303
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 416 −23
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 244 080 326
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 29 870 −369
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 711 401
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 711 401
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 779 998 −106
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 12 107 34
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 770 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 122 −140
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 73 663 −852
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 325 634 14 637
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 029 766 14 603
  7.2 Muut arvopaperit 295 869 33
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 240 310 −400
Vastaavaa yhteensä 4 218 129 13 586
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 130 473 −833
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 800 604 4 390
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 199 247 5 040
  2.2 Talletusmahdollisuus 601 306 −665
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 51 15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 063 −2 202
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 310 202 10 344
  5.1 Julkisyhteisöt 172 521 14 863
  5.2 Muut 137 681 −4 518
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 152 702 2 019
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 782 −58
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 806 75
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 806 75
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 228 119 −149
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 298 0
Vastattavaa yhteensä 4 218 129 13 586

Yhteyshenkilöt