Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 юни 2017 г.

13 юни 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 9 юни 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 28 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 278,7 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

8 юни 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

40 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически непроменени на равнище 295,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 1130,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 14,9 млрд. евро до 172,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,5 млрд. евро до 178,6 млрд. евро. На 7 юни 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 12,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на практически същата стойност с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 601,3 млрд. евро (при 602 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,6 млрд. евро до 2029,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 9 юни 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

8,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,6 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

221,7 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

23,7 млрд. евро

+0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

92,1 млрд. евро

+1,4 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1580,0 млрд. евро

+12,3 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 5 млрд. евро до 1199,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 404 075 −28
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 321 496 303
  2.1 Вземания от МВФ 77 416 −23
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 244 080 326
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 870 −369
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 711 401
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 711 401
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 779 998 −106
  5.1 Основни операции по рефинансиране 12 107 34
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 770 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 122 −140
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 73 663 −852
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 325 634 14 637
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 029 766 14 603
  7.2 Други ценни книжа 295 869 33
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 372 0
9 Други активи 240 310 −400
Общо активи 4 218 129 13 586
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 130 473 −833
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 800 604 4 390
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 199 247 5 040
  2.2 Депозитно улеснение 601 306 −665
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 51 15
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 063 −2 202
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 310 202 10 344
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 172 521 14 863
  5.2 Други задължения 137 681 −4 518
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 152 702 2 019
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 782 −58
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 806 75
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 806 75
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 048 0
10 Други задължения 228 119 −149
11 Сметки за преоценка 412 030 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 218 129 13 586

Данни за контакт за медиите