Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 juni 2017

13 juni 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 juni 2017 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 28 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 278,7 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

8 juni 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

40 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat 295,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 1 130,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 14,9 miljarder EUR till 172,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 178,6 miljarder EUR. Onsdagen den 7 juni 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 12,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på i stort sett samma belopp med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 601,3 miljarder EUR (jämfört med 602 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,6 miljarder EUR till 2 029,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 9 juni 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,2 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,6 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

221,7 miljarder EUR

+1,2 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,7 miljarder EUR

+0,0 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

92,1 miljarder EUR

+1,4 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 580,0 miljarder EUR

+12,3 miljarder EUR

-0,3 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5 miljarder EUR till 1 199,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.075 −28
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.496 303
  2.1 Fordringar på IMF 77.416 −23
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 244.080 326
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.870 −369
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.711 401
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.711 401
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 779.998 −106
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 12.107 34
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.770 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 122 −140
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 73.663 −852
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.325.634 14.637
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.029.766 14.603
  7.2 Andra värdepapper 295.869 33
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 240.310 −400
Summa tillgångar 4.218.129 13.586
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.130.473 −833
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.800.604 4.390
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.199.247 5.040
  2.2 Inlåningsfacilitet 601.306 −665
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 51 15
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.063 −2.202
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 310.202 10.344
  5.1 Offentliga sektorn 172.521 14.863
  5.2 Övriga skulder 137.681 −4.518
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 152.702 2.019
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.782 −58
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.806 75
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.806 75
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 228.119 −149
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.298 0
Summa skulder 4.218.129 13.586

Kontakt för media