Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. červnu 2017

13. června 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. června 2017 poklesl objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 28 mil. EUR v důsledku prodeje zlata jednou národní centrální bankou Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,1 mld. EUR na 278,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

8. června 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

40 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 295,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,8 mld. EUR na 1 130,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 14,9 mld. EUR na 172,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 178,6 mld. EUR. Ve středu 7. června 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 12,1 mld. EUR a byla vypořádána další prakticky ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 601,3 mld. EUR (ve srovnání s 602 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,6 mld. EUR na 2 029,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 9. červnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,2 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,6 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

221,7 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,7 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

92,1 mld. EUR

+1,4 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 580,0 mld. EUR

+12,3 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5 mld. EUR na 1 199,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 075 −28
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 496 303
  2.1 Pohledávky za MMF 77 416 −23
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 244 080 326
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 870 −369
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 711 401
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 711 401
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 779 998 −106
  5.1 Hlavní refinanční operace 12 107 34
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 770 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 122 −140
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 73 663 −852
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 325 634 14 637
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 029 766 14 603
  7.2 Ostatní cenné papíry 295 869 33
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 240 310 −400
Aktiva celkem 4 218 129 13 586
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 130 473 −833
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 800 604 4 390
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 199 247 5 040
  2.2 Vkladová facilita 601 306 −665
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 51 15
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 063 −2 202
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 310 202 10 344
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 172 521 14 863
  5.2 Ostatní závazky 137 681 −4 518
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 152 702 2 019
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 782 −58
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 806 75
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 806 75
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 228 119 −149
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 218 129 13 586

Kontakty pro média