Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 czerwca 2017 roku

13 czerwca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9.06.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 28 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR, do 278,7 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

8.06.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

40 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 295,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld EUR, do 1130,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 14,9 mld EUR, do 172,5 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,5 mld EUR, do 178,6 mld EUR. W środę 7.06.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 12,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w takiej samej kwocie, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 601,3 mld EUR (wobec 602 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,6 mld EUR, do 2029,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 9.06.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,2 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,6 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

221,7 mld EUR

+1,2 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,7 mld EUR

+0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

92,1 mld EUR

+1,4 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1580,0 mld EUR

+12,3 mld EUR

-0,3 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 5 mld EUR, do 1199,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.075 −28
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.496 303
  2.1 Należności od MFW 77.416 −23
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 244.080 326
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.870 −369
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.711 401
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.711 401
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 779.998 −106
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 12.107 34
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.770 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 122 −140
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 73.663 −852
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.325.634 14.637
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.029.766 14.603
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 295.869 33
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 240.310 −400
Aktywa razem 4.218.129 13.586
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.130.473 −833
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.800.604 4.390
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.199.247 5.040
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 601.306 −665
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 51 15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.063 −2.202
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 310.202 10.344
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 172.521 14.863
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.681 −4.518
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 152.702 2.019
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.782 −58
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.806 75
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.806 75
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 228.119 −149
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.218.129 13.586

Kontakt z mediami