Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. júnu 2017

13. júna 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. júna 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 28 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému z dôvodu výroby pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 278,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

8. júna 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

40 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 295,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,8 mld. EUR na 1 130,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 14,9 mld. EUR na 172,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 178,6 mld. EUR. V stredu 7. júna 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 12,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v približne rovnakom objeme so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 601,3 mld. EUR (v porovnaní s 602 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,6 mld. EUR na 2 029,8 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 9. júnu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,2 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,6 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

221,7 mld. EUR

+1,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,7 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

92,1 mld. EUR

+1,4 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 580,0 mld. EUR

+12,3 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 5 mld. EUR na 1 199,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 075 −28
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 496 303
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 416 −23
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 244 080 326
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 870 −369
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 711 401
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 711 401
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 779 998 −106
  5.1 Hlavné refinančné operácie 12 107 34
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 770 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 122 −140
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 73 663 −852
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 325 634 14 637
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 029 766 14 603
  7.2 Ostatné cenné papiere 295 869 33
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 240 310 −400
Aktíva spolu 4 218 129 13 586
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 130 473 −833
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 800 604 4 390
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 199 247 5 040
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 601 306 −665
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 51 15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 063 −2 202
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 310 202 10 344
  5.1 Verejná správa 172 521 14 863
  5.2 Ostatné záväzky 137 681 −4 518
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 152 702 2 019
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 782 −58
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 806 75
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 806 75
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 228 119 −149
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 298 0
Pasíva spolu 4 218 129 13 586

Kontakt pre médiá