De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 maart 2017

28 maart 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 maart 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 282,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 maart 2017 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 1,0 miljard USD 1,0 miljard

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 309,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 1.111,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 43,1 miljard naar EUR 221,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 11,3 miljard naar EUR 77,9 miljard. Op woensdag 22 maart 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 26,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 32,7 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 508,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 491,3 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 15,8 miljard naar EUR 1.878,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 24 maart 2017 Weekmutatie: aankopen Weekmutatie: aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,2 miljard - -EUR 0,5 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 6,2 miljard - -EUR 0,3 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 215,2 miljard +EUR 1,6 miljard -EUR 1,1 miljard
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 24,0 miljard +EUR 0,4 miljard -EUR 0,2 miljard
Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen EUR 73,8 miljard +EUR 1,5 miljard -
Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen EUR 1.449,9 miljard +EUR 14,5 miljard -EUR 0,1 miljard
Programma voor de effectenmarkten EUR 99,4 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,1 miljard naar EUR 946,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 382.061 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 326.385 1.748
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.844 −30
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 248.541 1.777
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.838 −184
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.453 744
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.453 744
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 586.816 6.315
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 32.682 6.168
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 553.809 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 325 147
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 82.497 −3.819
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.188.542 15.668
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.878.700 15.775
  7.2 Overige waardepapieren 309.843 −106
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.410 0
9 Overige activa 232.035 −349
Totaal activa 3.877.037 20.123
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.111.196 −1.719
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.455.127 −20.516
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 946.222 −38.134
  2.2 Depositofaciliteit 508.899 17.616
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.064 −1.261
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 340.873 43.016
  5.1 Overheid 221.500 43.075
  5.2 Overige verplichtingen 119.373 −60
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 153.472 607
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.014 1.523
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.025 −381
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.025 −381
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.263 0
10 Overige passiva 230.982 −1.147
11 Herwaarderingsrekeningen 394.418 0
12 Kapitaal en reserves 100.602 2
Totaal passiva 3.877.037 20.123

Contactpersonen voor de media