Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 март 2017 г.

28 март 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 март 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 0,4 млрд. евро до 282,9 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 март 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,0 млрд. щатски долара 1,0 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 309,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,7 млрд. евро до 1111,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 43,1 млрд. евро до 221,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 11,3 млрд. евро до 77,9 млрд. евро. На 22 март 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 26,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 32,7 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 508,9 млрд. евро (при 491,3 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 15,8 млрд. евро до 1878,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 24 март 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 10,2 млрд. евро -0,5 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,2 млрд. евро -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 215,2 млрд. евро +1,6 млрд. евро -1,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 24,0 млрд. евро +0,4 млрд. евро -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 73,8 млрд. евро +1,5 млрд. евро
Програма за закупуване на активи на публичния сектор 1449,9 млрд. евро +14,5 млрд. евро -0,1 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 99,4 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 38,1 млрд. евро до 946,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 061 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 326 385 1 748
  2.1 Вземания от МВФ 77 844 −30
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 248 541 1 777
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 838 −184
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 19 453 744
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 453 744
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 586 816 6 315
  5.1 Основни операции по рефинансиране 32 682 6 168
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 553 809 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 325 147
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 82 497 −3 819
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 188 542 15 668
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 878 700 15 775
  7.2 Други ценни книжа 309 843 −106
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 410 0
9 Други активи 232 035 −349
Общо активи 3 877 037 20 123
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 111 196 −1 719
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 455 127 −20 516
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 946 222 −38 134
  2.2 Депозитно улеснение 508 899 17 616
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 6 2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 14 064 −1 261
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 340 873 43 016
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 221 500 43 075
  5.2 Други задължения 119 373 −60
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 153 472 607
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 014 1 523
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 025 −381
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 025 −381
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 230 982 −1 147
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 100 602 2
Общо пасиви 3 877 037 20 123

Данни за контакт за медиите