Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 mars 2017

28 mars 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 mars 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 282,9 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 mars 2017 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,0 miljard USD 1,0 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 309,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 1 111,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 43,1 miljarder EUR till 221,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 11,3 miljarder EUR till 77,9 miljarder EUR. Onsdagen den 22 mars 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 26,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 32,7 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 508,9 miljarder EUR (jämfört med 491,3 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 15,8 miljarder EUR till 1 878,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 24 mars 2017 Förändring jämfört med föregående vecka – Köp Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 10,2 miljarder EUR - -0,5 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 6,2 miljarder EUR - -0,3 miljarder EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 215,2 miljarder EUR +1,6 miljarder EUR -1,1 miljard EUR
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 24,0 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -0,2 miljarder EUR
Program för köp av värdepapper inom företagssektorn 73,8 miljarder EUR +1,5 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 1 449,9 miljarder EUR +14,5 miljarder EUR -0,1 miljard EUR
Program för värdepappersmarknaderna 99,4 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,1 miljarder EUR till 946,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 382.061 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 326.385 1.748
  2.1 Fordringar på IMF 77.844 −30
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 248.541 1.777
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.838 −184
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.453 744
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.453 744
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 586.816 6.315
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 32.682 6.168
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 553.809 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 325 147
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 82.497 −3.819
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.188.542 15.668
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 1.878.700 15.775
  7.2 Andra värdepapper 309.843 −106
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.410 0
9 Övriga tillgångar 232.035 −349
Summa tillgångar 3.877.037 20.123
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.111.196 −1.719
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.455.127 −20.516
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 946.222 −38.134
  2.2 Inlåningsfacilitet 508.899 17.616
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 14.064 −1.261
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 340.873 43.016
  5.1 Offentliga sektorn 221.500 43.075
  5.2 Övriga skulder 119.373 −60
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 153.472 607
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.014 1.523
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.025 −381
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.025 −381
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.263 0
10 Övriga skulder 230.982 −1.147
11 Värderegleringskonton 394.418 0
12 Eget kapital 100.602 2
Summa skulder 3.877.037 20.123

Kontakt för media